Декларация за поверителност

Декларация за поверителност от магазина за обувки Tomi.bg

 

I. Общи условия

 1. С настоящите общи условия се уреждат отношенията между ВИКИ СПОРТ 22 ЕООД, като доставчик и неговите клиенти, като потребители на интернет сайта на доставчика www.tomi.com
 2. Информация за доставчика съгласно ЗЕТ и ЗЗП
 3. Наименование на доставчика - ВИКИ СПОРТ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. Слънце 2 а, ЕИК 204304885 , тел - 0885385147 , мол - Александров

Права и задължения на страните

 1. “Tomi.bg виртуален магазин за обувки” се задължава:
  • да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока
  • да достави в срок заявената за покупка стока
  • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения
  • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
  • Гарантираме, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя.
 2. Клиентът се задължава:
 3. да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 4. да плати цената на стоката;
 5. да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
 6. да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
 7. да получи вещта.

 

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок :
до 3 работни дни - за гр. София
до 7 работни дни - за територията на Република България.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети “Tomi.bg електронен магазин за обувки” за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “Tomi.bg онлайн магазин за обувки” се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:


Лични данни


Разкриване на информацията


Отговорност


Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на “Tomi.bg виртуален магазин за обувки”, съобразно българското законодателство.


 

IV. Допълнителни условия:

“Tomi.bg онлайн магазин за обувки” не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства. С регистрацията си, Вие давате съгласие да получавате непоискани търговски съобщения, въпреки това, че не събираме имейл адресите ви поради липса на регистрация в сайта!

Онлайн магазин за обувки - tomi.bg © 2023